W obiektywie

Archiwum »

Wane

Uroczystoci wrczenia zawiadcze dla laureatw Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych dla uczniw gimnazjw z terenu wojewdztwa lskiego w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2015-03-26 | Zmieniony: 2015-03-27

Wojewdzki Konkurs Historyczno-Literacki dla uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych

„Polskie drogi do niepodlegoci 1918 - 1920”
„Sprawa polska a geneza II wojny wiatowej”
„Polacy w 1945 roku, zwycizcy czy zwycieni”

 

Dodany: 2015-03-13 | Zmieniony: 2015-03-25

Informacja dotyczca badania ankietowego uczniw gimnazjw i szk pondgimnazjalnych na temat uywania przez modzie szkoln substancji psychoaktywnych przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziaania Narkomanii oraz Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych przy wsppracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii

Dodany: 2015-03-25

Gala Laureatw Wojewdzkich Konkursw Przedmiotowych dla uczniw szk podstawowych z wojewdztwa lskiego w roku szkolnym 2014/2015

Dodany: 2015-03-16 | Zmieniony: 2015-03-19

Rozpocza si rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Modziey

Dodany: 2015-03-13

Monitorowanie podstawy programowej

Dodany: 2015-02-23

Zmiany w przepisach dotyczacych warunkw, jakie musz speni organizatorzy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej, a take zasad jego organizowania i nadzorowania w tym organizacji kursw na wychowawcw wypoczynku oraz kursw na kierownikw wypoczynku

Dodany: 2015-02-19

Konferencja pt. "Zapewnienie uczniom gimnazjw podrcznikw, materiaw edukacyjnych i wiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016" ZAPISY

Dodany: 2015-02-11 | Zmieniony: 2015-02-18

Informacja dotyczca dystrybucji do szk czwartej czci podrcznika "Nasz Elementarz"

Dodany: 2015-02-18

Konsultacje spoeczne majce na celu opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniw niepenosprawnych

Dodany: 2015-02-16

Szkolenia dla przedstawicieli gimnazjw pt.: "Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szk gimnazjalnych"

Dodany: 2015-02-12

PILNE - Informacja dotyczca dotacji celowej z budetu pastwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin

Dodany: 2015-02-09 | Zmieniony: 2015-02-10

PILNE - Informacja dotyczca organizowania doywiania uczniw ze rodkw przeznaczonych na ten cel w organach prowadzcych szkoy - zebranie informacji termin do dnia 10.02.2015 r

Dodany: 2015-02-09

Bezpieczna i przyjazna szkoa

Dodany: 2015-01-28

II edycja rzdowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoa" - lista rekomendowanych zada do realizacji w 2015 r.

Dodany: 2015-01-02

Informacja dla dyrektorw publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorw przedszkoli, szk i placwek systemu owiaty dotyczca przepisw rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowizkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

Dodany: 2014-12-09

Informacja dotyczca dystrybucji do szk trzeciej czci podrcznika „Nasz Elementarz”

Dodany: 2014-12-05

6-latek w szkole – materiay informacyjne

Dodany: 2014-05-29

Komunikat dotyczcy zamieszczania informacji o konkursach i imprezach edukacyjnych

Dodany: 2013-01-02 | Zmieniony: 2013-01-03

Kontakt

Kuratorium Owiaty w Katowicach

ul.   Jagielloska 25
kod   40-032 Katowice
NIP   954-22-46-601
Kancelaria
tel.   (032) 20-77-437
tel./fax   (032) 20-77-438
e-mail   kancelaria@kuratorium.
  katowice.pl
Sekretariaty Kuratorów
tel.   (032) 20-77-428
tel.   (032) 20-77-429
fax   (032) 25-55-857
tel.   (032) 20-77-434
fax   (032) 25-55-825
Kontakt z mediami
kom.   604-22-88-72
tel.   (032) 20-77-444

wiecej »